میگو سایز 21-25 پاک شده

۷۵۴،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سرخو

۶۶۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی سرخو

۵۳۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

میگو سایز 51-60 پاک شده

۵۲۴،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی حلوا سیاه

۴۶۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی کفشک

۴۶۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

میگو سایز 81-90 پاک شده

۴۵۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سنگسر

۴۲۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی شیر

۴۰۸،۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی شعری

۴۰۲،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سکن

۳۹۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی میش

۳۹۲،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو شکم خالی

۳۸۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی حلوا سیاه

۳۷۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی کفشک

۳۷۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی سنگسر

۳۴۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شیر

۳۲۷،۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شعری

۳۲۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی سکن

۳۲۱،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی جش سفید

۳۱۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی باراکودا

۲۹۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

میگو خشک شده

۲۹۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی شیر شکم خالی

۲۸۳،۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی سرخو کامل

۲۷۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی میش شکم خالی

۲۶۵،۰۰۰ تومان

میگو سایز 51-60 کامل

۲۶۲،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی هوور

۲۶۰،۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی باراکودا

۲۴۸،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی هوور کامل

۱۲۴،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی هوور شکم خالی

۱۵۲،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی شیر کامل

۲۴۳،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی هوور

۲۶۰،۸۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

ماهی شیر شکم خالی

۲۸۳،۵۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شیر

۳۲۷،۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی شیر

۴۰۸،۶۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید