استیک ماهی شیر

۳۶۴،۰۰۰ تومان

سبزی مخصوص ماهی خان

۷۸،۰۰۰ تومان

فیله ماهی شیر

۴۵۴،۰۰۰ تومان

فیله ماهی هوور

۳۲۶،۰۰۰ تومان