استیک ماهی جش سفید

۲۲۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی سنگسر

۳۴۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شعری

۳۲۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شوریده

۴۱۱،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی شیر

۳۳۰،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

استیک ماهی کفشک

۳۳۱،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی جش سفید

۲۹۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی سرخو

۵۷۵،۰۰۰ تومان

فیله ماهی سنگسر

۴۲۷،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی شعری

۴۰۲،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی شیر

۴۱۱،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

فیله ماهی کفشک

۴۵۰،۰۰۰ تومان

ماهی شیر کامل

۲۴۵،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

میگو سایز 30-35 پاک شده

۶۵۸،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

میگو سایز 41-50 پاک شده

۶۱۶،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید

میگو سایز 51-60 پاک شده

۵۵۴،۰۰۰ تومان
افزودن به سبد خرید